top of page

Mayors Cup 2011

U14 captain Raihan Islam.jpg
U14 Ibrahim Hussain.jpg
U14 keeper Shahinur Rahman.jpg
VFC Senior Chris Rothon.jpg
VFC senior Kirkie Thomas.jpg
VFC Senior in action.jpg
VFC senior in action prt 2.jpg
VFC Senior Gerald trying to tackle.jpg
VFC senior Gerald trying to header.jpg
VFC Senior Mayors Cup squad 2011.jpg
VFC Senior Mehmood Kamal.jpg
VFC U14 in action prt 3.jpg
VFC U14 in action prt 2.jpg
VFC U14 Ibrahim missing chance.jpg
VFC senior Nazul trying to kick ball.jpg
VFC Senior Nazul in action.jpg
VFC U14 in action.jpg
VFC U14 Mayors Cup squad 2011.jpg
VFC U14 Samir trying to get ball.jpg
VFC U14 Shahinur hiding.jpg
VFC U16 in action prt 4.jpg
VFC U16 in action prt 5.jpg
VFC U16 in action.jpg
VFC U16 Kujtim.jpg
VFC U16 Mayors Cup squad 2011.jpg
VFC U16.jpg
bottom of page